Aktuálně 2022

Vláda ČR vydala usnesení o přijetí krizového opatření a vyhlásí nouzový stav

V souvislosti s děním na Ukrajině vláda ČR dnes vyhlásila krizová opatření a od 4. března chystá nouzový stav.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022 č. 148 o přijetí krizového opatření.

 V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona. Vláda ukládá s účinností ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin Policii České republiky udělovat a vyznačovat státním občanům Ukrajiny, kteří splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vízový štítek s označením D/VS/U nebo učinit záznam o udělení tohoto víza.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022 č. 147 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů Vláda I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f), a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu;

IV. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou: předseda vlády, ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. předseda vlády