Aktuálně 2014

Spolupráce ZZS Plzeňského kraje se svými partnery a sousedy v Karlovarském kraji a Bavorsku

Jednou z priorit ZZS Plzeňského kraje je komunikace a spolupráce se zdravotnickými záchrannými službami v sousedních krajích a Spolkové republice Bavorsko.

Z pohledu spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje mi dovolte toto partnerství Vám přiblížit na dvou konkrétních příkladech. V letních měsících roku 2013 jsme byli oslovení s požadavkem o pomoc při zajištění přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti Mariánských Lázní. Konkrétně se jednalo o zásahy výjezdové skupiny lékař a zdravotnický záchranář z výjezdové oblasti ZZS Plzeňského kraje Tachov. Pochopitelně jsme vyšli našim sousedům vstříc; těchto výjezdů do oblasti Mariánských Lázní nebylo mnoho, nicměně velmi oceňuji a současně velmi děkuji celému kolektivu výjezdové oblasti Tachov pod vedením MUDr. Karla Lysého za nezištně podanou ruku našim sousedům v těžké chvíli. Druhý příklad spolupráce se datuje k prvnímu lednu 2014 a jde o transporty nemocných z Karlovarského kraje do Traumacentra ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně. Jak tento postup probíhá? Pacient se závažným úrazem je směřován lékařskou pozemní výjezdovou skupinou ZZS Karlovarského kraje do Fakultní nemocnice Plzeň a v obci Bezvěrov na severním Plzeňsku si lékaři pozemních výjezdových skupin ZZS Karlovarského kraje a ZZS Plzeňského kraje předají tohoto nemocného mezi sebou, který je transportován původním sanitním vozidlem již za doprovodu lékaře ZZS Plzeňského kraje z výjezdového oblasti Plzeň – sever. Tímto popsaným způsobem je lékař ZZS Karlovarského kraje o dvě hodiny dříve na svém pracovišti a tím opět dostupný pro nemocné v Karlových Varech a nejbližším okolí. Četnost těchto výjezdů není vysoká, ale jsou velmi důležité, neboť nemocný se závažným úrazem se musí dostat do traumacentra včas. Opět patří můj velký dík celému týmu výjezdové oblasti Plzeň – sever pod vedením MUDr. Jany Herlíkové za vstřícnost, se kterou přispěli k velmi dobré spolupráci mezi našimi sousedními kraji.

ZZS Plzeňského kraje, za výrazné podpory svého zřizovatele Plzeňského kraje buduje a rozvíjí od roku 2011 přeshraniční spolupráci se zdravotnickými záchrannými službami v Bavorsku. Velmi důležitým mezníkem tohoto partnerství byl podpis Rámcové smlouvy dne 4. dubna 2013 v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje tehdejšími ministry zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo. Jde o racionální dohodu, která tvoří návod pro denní praxi zdravotnických záchranných služeb v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Hlavní prioritou této spolupráce je, aby u akutně stonajícího zasahovala vždy nejbližší výjezdová skupina buď z Plzeňského kraje nebo z Bavorska a zajistila jeho transport vždy do mateřské země. Dalším velmi dobrým příkladem této spolupráce byl 1. ročník mezinárodního sympozia zdravotnických záchranných služeb dne 14.3. 2014  ve Furth im Wald. Důležitost této konference podtrhl její slavnostní úvod a vystoupení čelních politických představitelů obou regionů. Plzeňský kraj reprezentoval náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., z jeho slov byla zřejmá jednoznačná podpora této spolupráci a též slova o poskytnutí nejlepší péče jsou pro záchranáře obou regionů zavazující. V odborné části konference představili zástupci zdravotnických záchranných služeb systém péče o nemocné s akutním infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou a závažným úrazem v Plzeňském kraji a Bavorsku. Dovolte mi, abych poděkoval všem kolegyním a kolegům ze ZZS Plzeňského kraje, Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a Bavorského červeného kříže z Chamu za odvedenou práci ve prospěch této velmi zdařilé společenské a odborné akce. Jaký bude další vývoj této spolupráce? V měsíci květnu 2014 uspořádá ZZS Plzeňského kraje v Plzni pro záchranáře z oblasti Furth im Wald jednodenní odborný kurz s názvem management akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Spolupráce mezi ZZS Plzeňského kraje a ZZS Bavorska má i další slibné perspektivy a tou je výstavba nového výjezdového stanoviště ve Furthu im Wald s plánovanou německo-českou výjezdovou skupinou, v nové budově je plánovaná též seminární místnost pro společné vzdělávací akce, péče o know- how je klíčem k dalšímu smysluplnému rozvoji naší spolupráce.

Vážení čtenáři, jsem velmi rád tomu, že na několika příkladech jsem Vám mohl dokumentovat spolupráci a komunikaci mezi ZZS Plzeňského kraje a partnery z Karlovarského kraje a Bavorska, jejímž základem je jako v Plzeňském kraji snaha dělat svoji práci dobře – to znamená ve prospěch nemocného.

MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS Plzeňského kraje