logo IROP

• Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005519

• Rozpočet projektu: 14,98 mil. Kč z toho částka dotace: 13,48 mil. Kč
• Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší rozšíření stávajícího IS ZOS o záložní ZOS, zavedení elektronické zdravotnické dokumentace a archivu elektronické zdravotnické dokumentace (AZD), dovybavení primárního a vybavení záložního DC  (dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury).

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

• Zajištění garantovaného fungování příjmu tísňové výzvy na straně ZZS Pk na území Plzeňského kraje i v případě mimořádných událostí a krizových situací s dopadem na primární zdravotnické operační středisko ZZS Pk, zajištění poskytování PNP i za těchto událostí/situací a snížení dopadů mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy občanů v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kterou Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace vykonává na území Plzeňského kraje.
• Zvýšení efektivity procesů a zvýšení rozsahu automatizace zpracování elektronické zdravotnické dokumentace zavedením plnohodnotné elektronizace a archivace zdravotnické dokumentace. Zvýšení efektivity a rozsahu automatizace bude mít přímý přínos jak pro procesy ZZS Pk, tak pro procesy ve zdravotnických zařízeních, kam je dokumentace předávána v rámci výjezdu.

Výstupem projektu je modernizovaný a rozšířený IS ZZOS, jeho části a další HW a SW infrastruktura v následujícím rozsahu:

• Hlavní aktivita 1: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

   1.1 Zavedení elektronické zdravotnické dokumentace
   1.2 Dodávka archivu elektronické zdravotnické dokumentace (AZD)
   1.3 Vybudování registrační certifikační autority

• Hlavní aktivita 2: Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy

   2.1 Dovybavení primárního DC: dodávka nezbytné HW a síťové infrastruktury pro nové části IS.
   2.2 Vybavení primárního DC: dodávka nezbytného systémového SW pro nové části IS.
   2.3 Rozšíření ZOS o Záložní zdravotnické operační středisko ZZS Pk (ZZOS ZZS Pk)
   2.4 Vybavení záložního DC: dodávka nezbytné HW a síťové infrastruktury pro ZZOS ZZS Pk.
   2.5 Vybavení záložního DC: dodávka nezbytného systémového SW pro ZZOS ZZS Pk.

Projekt „Modernizace informačního systému ZZS PK“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% z rozpočtu žadatele.

Napište nám