Logo OPZ barevné 

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002865
Financování projektu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018

 Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny (především operátorek/operátorů ZOS a záchranářů ZZS) za pomoci realizace sady specifických odborných školení realizovaných kombinací prezenčních workshopů a blended learningu.
Hlavní přínos projektu spočívá ve zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se v praxi cílová skupina setkává, s důrazem na zvyšování jejich měkkých dovedností.
Cílem projektu je rozvoj základní záchranářské komunikace IZS, vzdělávání krizové intervence, vzdělání pro interventy - psychosociální výcvik, rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání, rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů, odborné vzdělávání záchranářů - Advanced Life Support.

Očekávané změny a výstupy projektu:

  • absolventi budou schopni komunikovat ve všech základních modelových situacích a v potřebném rozsahu
  • absolventi budou schopni efektivně zvládat komunikaci v obtížných a krizových situacích, se kterými se v praxi setkávají. Komunikace bude mít potřebný výsledek a také v obtížných komunikačních situacích se budou cítit lépe, budou je zvládat s jistotou, sebevědoměji, bez stresu. Tato úleva bude zároveň oboustranná, tj. bude ji zažívat i partner v komunikaci.
  • absolventi budou schopni efektivněji poskytnout základní a okamžitou psychosociální podporu a první pomoc při mimořádné události
  • u absolventa dojde k rozvoji dovedností při příjmu tísňového volání, ke zvýšení kvality odbavení tísňových volání a ke zvýšení efektivity při koordinaci zásahu
  • absolventi budou schopni vědomě pracovat s pracovními týmy, jak na úrovni celku, tak na individuální úrovni. Účastnící se naučí identifikovat, v jaké fázi vývoje se tým nachází, jak si sestavit mapu dynamiky týmu, jak s ní pracovat, jak odhalit příčiny, které brání tomu, aby se tým dostal k vyšším výkonům, a naučí se dynamice vedení a řízení celku. Dále se dozví, co podporuje vysokou výkonnost i loajalitu, naučí se postupy jak měřit úroveň motivace zaměstnanců a naučí se nové motivační postupy a strategie.
  • absolventi budou připraveni na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči, zejména na vedení resuscitačního týmu a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

    Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPk

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nabízí komerční a doplňkové služby

1. Standardizované kurzy první pomoci

1.1. Standardizovaný kurz první pomoci (2 hodiny)
1.1.1. Základní neodkladná resuscitace
Kurz je vedený dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci, určený pro laickou veřejnost, obsahuje edukaci v oblasti:
• zhodnocení stavu postiženého,
• aktivace řetězce přežití,
• provádění efektivní srdeční masáže a umělého dýchání (KPR) - včetně praktického nácviku na resuscitačních modelech (dospělý, dítě, novorozenec),
• bezpečného použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) - výuka na AED trenažeru,
• praktického nácviku dovedností.
1.1.2. První pomoc
Kurz je určen pro laickou veřejnost, obsahuje edukaci v oblasti neúrazových a úrazových akutních stavů. Vyzkoušíte si přístup k postiženému v bezvědomí. Součástí je nezbytný nácvik základních dovedností na modelu.
Naučíte se:
• obecné zásady první pomoci,
• rozpoznání prvních varovných příznaků onemocnění srdce, mozkové cévní příhody, alergické reakce,
• postup u postiženého s náhle vzniklou dušností, křečovým stavem, mdlobou či otravou.

1.2. Standardizovaný kurz první pomoci (4 hodiny)
1.2.1. První pomoc a základní neodkladná resuscitace
Kurz je určen pro laickou veřejnost a obsahuje:
• 2 hodiny základní neodkladné resuscitace (viz výše),
• 2 hodiny první pomoci (viz výše).

Odkaz na formulář "Objednávka kurzu první pomoci"

1.3. Standardizovaný kurz rozšířené neodkladné resuscitace (3 hodiny)
Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky. Možnost volby lektora: lékař + nelékařský zdravotnický pracovník / 2x nelékařský zdravotnický pracovník. Kurz je možné v případě zájmu akreditovat pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.
Náplň kurzu:
• přednáška o rozšířené neodkladné resuscitaci dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci (včetně algoritmů defibrilovatelných a nedefibrilovatelných rytmů, aktivace resuscitačního týmu, defibrilační strategie, zajištění dýchacích cest, farmakoterapie),
• praktický nácvik výše uvedených témat včetně algoritmů a efektivní srdeční masáže, vše na sofistikovaných resuscitačních modelech,
• debriefing.

Odkaz na formulář "Objednávka kurzu rozšíření neodkladné resuscitace"

2. Individuální kurzy první pomoci

V případě Vašeho zájmu jsme schopni nabídnout kurz dle Vaší individuální poptávky, cena kurzu vychází z ceníku ZZSPk pro komerční a doplňkové akce. Odkaz na ceník naleznete zde.

Odkaz na formulář "Objednávka individuální kurz první pomoci"

3. Doplňková činnost

Asistence při akcích edukačního a preventivního charakteru
Pro tyto akce je možné využít vozidla zdravotnické záchranné služby společně s edukací laické veřejnosti. Cena služby je kalkulována dle platného ceníku ZZSPk pro komerční a doplňkové akce.

Odkaz na formulář "Objednávka doplňkové činnosti ZZSPk"

Informace k doplňkovým a komerčním službám ZZSPk

Žadatel o poskytnutí doplňkové akce (dále jen DA) nebo komerční akce (dále jen KA) předkládá poptávku nejméně 30 dní před konáním akce. Ceník komerčních a doplňkových akcí.
O realizaci DA i KA rozhoduje vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPk dle aktuálně dostupných technických a personálních možností ZZSPk. ZZSPk si vyhrazuje právo změny termínu či jeho zrušení z personálně-technických důvodů.
Kurzy první pomoci a rozšířené neodkladné resuscitace:
• U všech typů kurzů je možné zvolit lektora: lékaře nebo nelékařského zdravotnického pracovníka (sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář).
• Lektoři jsou zaměstnanci ZZSPk, dovednosti předávané na odborných kurzech jsou podloženy nejen teoretickými znalostmi, ale i zkušeností z praxe.
• Místo realizace kurzu:
• místo dle žadatele,
• učebna ZZSPk (Zdravotnická záchranná služba, Plzeňského kraje, Klatovská tř. 2960/200i , 301 00 Plzeň).
• V případě akceptace komerční či doplňkové akce, zašlete závaznou objednávku na adresu: kurzy@zzspk.cz
• Na základě obdržené objednávky Vás budeme kontaktovat k upřesnění dalších podrobností.
• Po obdržení závazné objednávky je kurz realizován.
• Cena akreditace není zahrnuta v ceně kurzu (v případě žádosti o akreditovaný kurz jsou akceptovatelné žádosti s předstihem 2 měsíců).
• V případě zájmu žadatele je možno vystavit certifikát o absolvování kurzu (pro jednotlivce nebo pro organizaci).
• Cena kurzu je fakturována zpravidla do 15. dne následujícího měsíce.

 B DSC3839 B IMG 9086 B P1070114 B IMG 9091

  • Stáže tuzemské.

Mgr. Jana Průchová
hlavní sestra

Telefon: 377 672 100
Email: jana.pruchova@zzspk.cz

 

  • Stáže zahraniční, žádosti v rámci bakalářských a diplomových prací apod.

MUDr. Jiří Růžička

Telefon: 
Email: jiri.ruzicka@zzspk.cz

Mgr. Ivana Krsová
vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska
koordinátor vzdělávacích a prezenčních akcí

Telefon: 775 975 903
Email: ivana.krsova@zzspk.cz