Logo OPZ barevné 

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002865
Financování projektu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018

 Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny (především operátorek/operátorů ZOS a záchranářů ZZS) za pomoci realizace sady specifických odborných školení realizovaných kombinací prezenčních workshopů a blended learningu.
Hlavní přínos projektu spočívá ve zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se v praxi cílová skupina setkává, s důrazem na zvyšování jejich měkkých dovedností.
Cílem projektu je rozvoj základní záchranářské komunikace IZS, vzdělávání krizové intervence, vzdělání pro interventy - psychosociální výcvik, rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání, rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů, odborné vzdělávání záchranářů - Advanced Life Support.

Očekávané změny a výstupy projektu:

 • absolventi budou schopni komunikovat ve všech základních modelových situacích a v potřebném rozsahu
 • absolventi budou schopni efektivně zvládat komunikaci v obtížných a krizových situacích, se kterými se v praxi setkávají. Komunikace bude mít potřebný výsledek a také v obtížných komunikačních situacích se budou cítit lépe, budou je zvládat s jistotou, sebevědoměji, bez stresu. Tato úleva bude zároveň oboustranná, tj. bude ji zažívat i partner v komunikaci.
 • absolventi budou schopni efektivněji poskytnout základní a okamžitou psychosociální podporu a první pomoc při mimořádné události
 • u absolventa dojde k rozvoji dovedností při příjmu tísňového volání, ke zvýšení kvality odbavení tísňových volání a ke zvýšení efektivity při koordinaci zásahu
 • absolventi budou schopni vědomě pracovat s pracovními týmy, jak na úrovni celku, tak na individuální úrovni. Účastnící se naučí identifikovat, v jaké fázi vývoje se tým nachází, jak si sestavit mapu dynamiky týmu, jak s ní pracovat, jak odhalit příčiny, které brání tomu, aby se tým dostal k vyšším výkonům, a naučí se dynamice vedení a řízení celku. Dále se dozví, co podporuje vysokou výkonnost i loajalitu, naučí se postupy jak měřit úroveň motivace zaměstnanců a naučí se nové motivační postupy a strategie.
 • absolventi budou připraveni na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči, zejména na vedení resuscitačního týmu a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPk

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nabízí komerční a doplňkové služby:

1. Standardizované kurzy první pomoci

1.1. Standardizovaný kurz první pomoci (2 hodiny)

Maximální počet osob v kurzu 15

1.1.1. Základní neodkladná resuscitace

Kurz je vedený dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci, určený pro laickou veřejnost, obsahuje edukaci v oblasti:

 • zhodnocení stavu postiženého,
 • aktivace řetězce přežití,
 • provádění efektivní srdeční masáže a umělého dýchání (KPR) - včetně praktického nácviku na resuscitačních modelech (dospělý, dítě, novorozenec),
 • bezpečného použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) - výuka na AED trenažeru,
 • praktického nácviku dovedností.

1.1.2. První pomoc

Kurz je určen pro laickou veřejnost, obsahuje edukaci v oblasti neúrazových a úrazových akutních stavů. Vyzkoušíte si přístup k postiženému v bezvědomí. Součástí je nezbytný nácvik základních dovedností na modelu.

Naučíte se:

 • obecné zásady první pomoci,
 • rozpoznání prvních varovných příznaků onemocnění srdce, mozkové cévní příhody, alergické reakce,
 • postup u postiženého s náhle vzniklou dušností, křečovým stavem, mdlobou či otravou.

1.2. Standardizovaný kurz první pomoci (4 hodiny)

Maximální počet osob v kurzu 15

1.2.1. První pomoc a základní neodkladná resuscitace

Kurz je určen pro laickou veřejnost a obsahuje:

 • 2 hodiny základní neodkladné resuscitace (viz výše),
 • 2 hodiny první pomoci (viz výše).

Odkaz na formulář Objednávka kurzu první pomoci

1.3. Standardizovaný kurz rozšířené neodkladné resuscitace (3 hodiny)

Maximální počet osob v kurzu 15

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky. Možnost volby lektora: lékař + nelékařský zdravotnický pracovník / 2x nelékařský zdravotnický pracovník. Kurz je možné v případě zájmu akreditovat pro lékaře (akreditace není zahrnuta v ceně kurzu) pro nelékařské zdravotnické pracovníky možné vystavit certifikát o absolvování kurzu pro celoživotní vzdělávání.

Náplň kurzu:

 • přednáška o rozšířené neodkladné resuscitaci dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci (včetně algoritmů defibrilovatelných a nedefibrilovatelných rytmů, aktivace resuscitačního týmu, defibrilační strategie, zajištění dýchacích cest, farmakoterapie),
 • praktický nácvik výše uvedených témat včetně algoritmů a efektivní srdeční masáže, vše na sofistikovaných resuscitačních modelech,
 • debriefing.

Odkaz na formulář Objednávka kurzu první pomoci

V případě Vašeho zájmu jsme schopni nabídnout kurz dle Vaší individuální poptávky, cena kurzu vychází z ceníku ZZSPk pro komerční a doplňkové akce. Odkaz na ceník naleznete zde.

Odkaz na formulář Objednávka kurzu první pomoci

Asistence při akcích edukačního a preventivního charakteru

Pro tyto akce je možné využít vozidla zdravotnické záchranné služby společně s edukací laické veřejnosti. Cena služby je kalkulována dle platného ceníku ZZSPk pro komerční a doplňkové akce.

Odkaz na formulář Objednávka doplňkové činnosti ZZSPk

Informace k doplňkovým a komerčním službám ZZSPk

Žadatel o poskytnutí doplňkové akce (dále jen DA) nebo komerční akce (dále jen KA) předkládá poptávku nejméně 40 dní před konáním akce. Ceník komerčních a doplňkových akcí.

O realizaci DA i KA rozhoduje vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPk dle aktuálně dostupných technických a personálních možností ZZSPk. ZZSPk si vyhrazuje právo změny termínu či jeho zrušení z personálně-technických důvodů.

Kurzy první pomoci a rozšířené neodkladné resuscitace:

 • U všech typů kurzů je možné zvolit lektora: lékaře nebo nelékařského zdravotnického pracovníka (sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář).
 • Lektoři jsou zaměstnanci ZZSPk, dovednosti předávané na odborných kurzech jsou podloženy nejen teoretickými znalostmi, ale i zkušeností z praxe.
 • Místo realizace kurzu :
  a) místo dle žadatele
  b) 
  učebna ZZSPk (Zdravotnická záchranná služba, Plzeňského kraje, Klatovská tř. 2960/200i , 301 00 Plzeň).
 • V případě akceptace komerční či doplňkové akce, zašlete závaznou objednávku na adresu: ivana.krydova@zzspk.cz
 • Na základě obdržené objednávky Vás budeme kontaktovat k upřesnění dalších podrobností.
 • Objednávka je akceptována v případě dodržení podmínek pro realizaci kurzu a zajištění lektora pro požadovaný kurz, dle aktuálních personálních možností ZZSPk. Žadatel je o akceptaci objednávky informován, následně je kurz realizován.
 • Cena akreditace není zahrnuta v ceně kurzu (v případě žádosti o akreditovaný kurz jsou akceptovatelné žádosti s předstihem 2 měsíců).
 • V případě zájmu žadatele je možno vystavit certifikát o absolvování kurzu (pro jednotlivce nebo pro organizaci). U rozsáhlejších kurzů pro jednoho žadatele vystavujeme pouze certifikát o proškolení pro organizaci s odkazem na prezenční listinu, která je součástí certifikátu.
 • Cena kurzu je fakturována zpravidla do 15. dne následujícího měsíce.

Kontaktní osoba

Bc. Ivana Krýdová

referent úseku ředitele

koordinátor akcí složek IZS a PR akcí

koordinátor komerčních standardizovaných kurzů PP a kurzů rozšířené neodkladné resuscitace

mobil: +420 725 665 713

e-mail: ivana.krydova @zzspk.cz

 B DSC3839 B IMG 9086 B P1070114 B IMG 9091

 • Stáže tuzemské.

Mgr. Jana Průchová
hlavní sestra

Telefon: 377 672 100
Email: jana.pruchova@zzspk.cz

 

 • Stáže zahraniční, žádosti v rámci bakalářských a diplomových prací apod.

MUDr. Jiří Růžička

Telefon: 
Email: jiri.ruzicka@zzspk.cz

Mgr. Ivana Krsová
vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska
koordinátor vzdělávacích a prezenčních akcí

Telefon: 775 975 903
Email: ivana.krsova@zzspk.cz