Aktuálně 2017

Cvičný požár zachvátil hudební klub GOETHE´S MEFISTO

 Ve středu 6. září 2017 v poledne odstartovala v Plzni pravidelná zkouška sirén jedno z největších a nejnáročnějších taktických cvičení složek IZS letošního roku, během kterého si na 400 lidí vyzkoušelo zásah při požáru v hudebním klubu – zhruba polovina jako zasahující a asi 150 osob v roli figurantů.


 Pro účely cvičení byl zvolen hudební klub GOETHE´S MEFISTO. Tento klub se nachází v podzemí bytového domu. Takové prostory jsou obecně pro požární zásah velmi komplikované. V zasaženém prostoru se hasiči musí potýkat s nebezpečím ztráty orientace, dále se silným zakouřením a vysokými teplotami z důvodu problematického odvětrávání. Zároveň hasiči musí obzvlášť pečlivě monitorovat vrchní patra, protože ze sklepa se požár snadno šíří do celé budovy a toxický kouř ohrožuje velký počet osob. Náročná bývá zpravidla i evakuace. Únikové cesty jsou omezené a snadno vypukne panika.
V šatnách nočního klubu byl nasimulován požár po výbuchu pyrotechniky. V důsledku toho hořící fragmenty poranily návštěvníky a zapálily oblečení uložené v šatně klubu. Zasahující museli zachránit a ošetřit asi 70 osob, převážně popáleniny, intoxikace kouřem, zlomeniny a pohmožděniny.
Zasahujícím ztížili záměrně zásah i samotní figuranti. Převážná část figurantů byli studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, doplnili je zaměstnanci HZS Plzeňského kraje. Psychologové je poučili, jak vypadá chování při panice, a figuranti se do svých rolí vžili poctivě. Někteří z nich simulovali i rodiče a příbuzné obětí. Zasahující si tak museli poradit i s poskytnutím první psychosociální pomoci.


HZS
 Cvičení se zúčastnilo asi 35 profesionálních hasičů ze všech plzeňských stanic (Košutka, Slovany, Střed) a zhruba stejný počet dobrovolných hasičů z Plzně a okolí (Bílá Hora, Bolevec, Božkov, Doubravka, Koterov, Křimice, Litice, Skvrňany).

Hasiči museli vniknout do zakouřeného prostoru nočního klubu a zachránit všechny návštěvníky, kteří sami nebyli schopni utéct z hořícího klubu. Dále řešili úkoly spojené s psychosociální pomocí zasaženým osobám i jejich příbuzným. Součástí cvičení bylo i zřízení informační linky na operačním středisku HZS Plzeňského kraje, na které se poskytovaly informace o stavu jednotlivých postižených osob jejich blízkým osobám.


ZZSPK
 Za Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje se cvičení zúčastnili na tři desítky záchranářů z výjezdových základen Bory, Lochotín, Doubravka, Koterov, Wenzigova a Rokycany.

Zdravotničtí záchranáři zde nasadili celkem patnáct svých vozidel. S těmito prostředky roztřídili a ošetřili ve spolupráci s ostatními složkami IZS asi 70 zraněných: 10 černých – mrtvých (figurín),
5 červených– vážně zraněných, 10 žlutých – středně těžce zraněných a 46 zelených – lehce zraněných. Následně je transportovali do zdravotnických zařízení. Povětšinou se jednalo o popáleniny, inhalační traumata, zlomeniny a pohmožděniny.

Součástí cvičení byla samozřejmě i komunikace se zdravotnickým operačním střediskem při události s hromadným postižením osob.

Vítězslav Sladký
ZZS Plzeňského kraje

PČR
 Do taktického cvičení byly nasazeny tři desítky policistů z řad dopravní, pořádkové a kriminální policie.

Dopravní policisté okamžitě po příjezdu na místo provedli uzavření prostor této mimořádné události a zajistili bezpečný odklon a regulaci dopravy tak, aby úspěšnému zásahu nebránila místem projíždějící vozidla. Samozřejmě uzavřeli místo i pro chodce (nepovolané osoby), kteří měli snahu na místo požáru nebo do jeho bezprostředního okolí vstupovat a tak ohrožovat nejen zasahující jednotky IZS, ale i sami sebe.

Policisté pořádkové policie měli za úkol především zajistit bezpečnost a pořádek v okolí události, pomáhat s evakuací osob nacházejících se v objektu zasaženém požárem a zajišťovat bezpečí v prostorách shromaždiště evakuovaných osob.

Společně s policisty kriminální policie pak prováděli identifikaci všech, které událost zasáhla, to znamená osob nezraněných, zraněných a bohužel i těch, kteří utrpěli zranění neslučitelná se životem. Tyto skutečnosti pak předávali záchranářům a hasičům. Vyšetřovatelé, kriminalisté, ale i policisté jednotlivých zúčastněných obvodních oddělení pak prováděli prvotní neodkladné a neopakovatelné úkony potřebné k objasnění příčin, které vedly ke vzniku požáru, a prokázání míry zavinění vzniku této mimořádné události.

Na místě byl přítomen i krizový intervent, který poskytoval zasaženým osobám i příbuzným obětí psychologickou pomoc.
por. Ing. Bc. Hana Štefflová
PČR Plzeňského kraje


Městská policie Plzeň
 Městská policie Plzeň do taktického cvičení složek IZS nasadila desítku městských policistů, kteří v rámci součinnosti s Policií ČR zajišťovali okolí místa mimořádné události proti vstupu nepovolaných osob a odklon dopravy. Strážníci pomáhali rovněž udržet pořádek, bezpečnost a dopravní obslužnost v prostorách a objektech nemocnice, kam byly zasažené osoby transportovány.

Jana Pužmanová
Městská policie Plzeň


Fakultní nemocnice Plzeň
 „Díky tomuto taktickému cvičení jsme si opět ověřili připravenost FN Plzeň k příjmu většího počtu zraněných osob a procvičili postupy stanovené v aktualizovaném traumatologickém plánu. Do fakultní nemocnice bylo transportováno celkem 28 osob ZZS PK, z toho 4 s těžkým poraněním, dále 

10 účastníků mělo středně těžká a 14 lehká zranění. Cvičení probíhalo v obou areálech fakultní nemocnice a provoz celého zdravotnického zařízení nebyl jakkoli omezen,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Mgr. Gabriela Levorová
FN Plzeň

Magistrát města Plzně
 Vzhledem k dlouhodobé spolupráci Magistrátu města Plzně se složkami IZS se cvičení zúčastnilo 8 jednotek městských dobrovolných hasičů, které jsou v rámci akceschopnosti vybaveny moderní dýchací a zásahovou technikou. Zaměstnanci Odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně zajistili zázemí pro 150 figurantů, v němž proběhlo jejich maskování před začátkem cvičení. Dále dle požadavků velitele zásahu byly operativně zajištěny prostory zejména ke ztotožnění osob, bylo zřízeno asistenční centrum pomoci pro příbuzné postižených osob mimořádnou událostí s informační telefonní linkou a odborníky na psychosociální pomoc. Při zásahu hasičů došlo rovněž k poškození bytů nad hudebním klubem, takže pro postižené nájemníky bylo zajištěno náhradní ubytování.

Mgr. Eva Barborková
Město Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
 V rámci taktického cvičení IZS byl také testován chytrý hasičský oblek s chytrou rukavicí, který vyvinuli vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) na Západočeské univerzitě v Plzni spolu s průmyslovými partnery Applycon, Elitronic, Holík a Vochoc. Tento unikátní chytrý oblek umí monitorovat životní funkce zasahujícího hasiče a parametry okolí, ve kterém se nachází, jako jsou teplota, vlhkost, koncentrace toxických a výbušných plynů. Chytrá rukavice dokáže měřit teplotu jak na jejím povrchu, tak i teplotu vzdálených předmětů. Celý smart systém tak byl úspěšně otestován v prostředí reálného nasazení.

Mgr. Kamila Kolářová
ZČU

Všichni zúčastnění si v rámci cvičení vyzkoušeli extrémní zásah při požáru nočního klubu, procvičili organizaci evakuovaných osob a identifikaci zraněných, nacvičili ošetření a transport většího počtu osob a zároveň byl ověřen trauma plán Fakultní nemocnice Plzeň a Zdravotnické záchranné služby.

por. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS.
HZS Plzeňského kraje

mef 1    MEF 2    mef 3

MEF 4

Foto: HZS PK