K 1.červnu 2003 se datuje počátek novodobé Zdravotnické záchranné služby v Tachově, kdy po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní (r. 2002) byla budově tachovské polikliniky zřízena výjezdová základna skupiny RZP.

Celý článek

KDO JE FIRST RESPONDER (FR)?


V tomto případě se jedná o dobrovolníka neboli poskytovatele první pomoci, který je automaticky osloven dispečerským softwarem zdravotnického operačního střediska (ZOS) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) v případě život ohrožujících stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu. Dobrovolník je vyškolen lektory vzdělávacího výcvikového střediska (VVS) nebo úspěšně absolvoval certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady (ERC) v poskytování neodkladné resuscitace. Oslovování a následné aktivování je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace O2 SOS.

 

JAK APLIKACE O2 SOS FUNGUJE?


Systém automaticky na žádost ZOS vyhledává dobrovolníka/FR nacházejícího se v okolí události s život ohrožujícím stavem. Pokud se dobrovolník rozhodne výzvu přijmout, aplikace jej automaticky začne navigovat k pacientovi. Zároveň ZOS zaznamená přijmutí výzvy dobrovolníkem a o blížící se pomoci podává zprávu volajícímu na tísňovou linku.

 

FR SE MŮŽETE STÁT I VY!

 • Máte chuť, odhodlání i odvahu, umíte zachovat chladnou hlavu a rychle se rozhodovat ve vypjaté situaci?
 • Chcete se naučit něco nového a stát se platným členem řetězce přežití?
 • Myslíte, že jste schopen/a poskytnout první pomoc postiženému do příjezdu profesionálních výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, u kterého došlo k náhlému selhání základních životních funkcí?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zaregistrujte se na webové adrese fr.zzspk.cz

Výběr vhodných uchazečů již musíte ponechat na nás, ale možná to budete Vy, kdo bude mezi těmi, kteří budou moci touto formou pomáhat.

Na stránkách fr.zzspk.cz naleznete také aktuální informace o připravovaných kurzech pro FR pořádané ZZS PK.

ZZS Pk v současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pomocí 23 výjezdových základen (VZ) (stav ke dni 17. 10. 2017).

Celý článek

Každý výjezdový vůz je vybaven kompletně k poskytování neodkladné přednemocniční péče.

Celý článek

V součastné době, po sloučení všech VZ plzeňského kraje, flotila obsahuje celkem 112 vozidel RLP a RZP.

Celý článek

 • 16.10.2017 

Evropský den záchrany života 2017

Tisková zpráva 

Fotogalerie z Kids Save Lives 2017 - ZDE

Video z Kids Save Lives 2017

video

 

 • 18.10.2016

Kids Save Lives 2016

Video z Kids Save Lives 2016

video1

 

Historie přednemocniční neodkladné péče (PNP) se v krajském městě Plzeň začala v pravém slova smyslu odvíjet na jaře roku 1974. Do té doby byla dostupnost "PNP" v Plzni nedostatečná a technicky nedokonalá.

Celý článek

Úvodem něco málo z historie naší oblasti – ZZSPS byla ustanovena k 1. 1. 1993. Měla 2 stanoviště – a to v budově bývalé polikliniky PS v Plzni Skrétově ulici a v budově LDN v Kralovicích. Sloužilo se v režimu nepřetržitého provozu po dvanáctihodinových směnách.

Celý článek

V roce 1993 se začala psát historie ZZS Vlčice, kde díky MUDr.Michalu Marečkovi lékaři LZS Líně a partě nadšenců vznikla Záchranná služba v Blovicích na poliklinice pod křídly Nemocnice Stod, která se v roce 1995 přestěhovala do nových prostor penzionu ve Vlčicích, kde sídlí dodnes.

Celý článek

Okres Rokycany byl po Praze a Brnu prvním okresem v republice, ve kterém jezdily vozy rychlé pomoci a to od roku 1963.Od samého počátku byla ZS součástí ARO OÚNZ Rokycany.

Celý článek

Aktuálně hledáme:

LÉKAŘE pro výjezdovou oblast Venkov (výjezdové základny Kralovice, Stod)

Požadujeme:

vysokoškolské vzdělání lékařského směru,

specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína nebo v základním oboru ARO, interní lékařství, všeobecné praktické lékařství, chirurgie nebo zdravotní způsobilost nebo

certifikát o absolvování základního kmene v oboru ARO, interní lékařství, chirurgie nebo všeobecné praktické lékařství,

bezúhonnost a zdravotní způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb.

 

Nabízíme: 

náročnou, ale zajímavou práci,

příjemné pracovní prostředí na moderně vybavených výjezdových základnách,

6 týdnů dovolené,

benefity spojené s fondem kulturních a sociálních potřeb, stravenky,

možnost vědecké činnosti

podporujeme další vzdělávání v oboru urgentní medicína včetně odborných kurzů ATLS, ALS apod.

 

Případní zájemci se mohou obracet na náměstka ředitele pro zdravotní péči:

MUDr. Ivo Prcín

email: ivo.prcin@zzspk.cz

tel: +420 602 147 806

 

Operátor/ka zdravotnického operačního střediska 

Požadujeme:
zdravotnické vzdělání v oboru zdravotnický záchranář nebo v oboru všeobecná sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí pro práci na ZOS

Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení
příjemné pracovní prostředí v moderně vybaveném operačním středisku
možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu
specifické bonusové pobídky

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Kontakty: PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M.; antonin.pojeta@zzspk.cz, tel.: 728 376 948

 

Výjezdové středisko Stod ZZSPk vzniklo k 1.4.1994 založením ZS Plzeň-jih společně s výjezdovým střediskerm Blovice jako součást nemocnice s poliklinikou Stod.

Celý článek


Název Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Plzeňský kraj. Jejím hlavním účelem je poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

Sbírka listin

Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Úřední hodiny pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
Telefonní čísla ZZSPK Plzeň         377 672 107
Fax Ředitel - 377 672 145
ZOS - 377 672 181
Adresa internetové stránky www.zzspk.cz
Elektronická adresa podatelny info@zzspk.cz
ID datové schránky 5uimvsq
Případné platby lze poukázat ČSOB
Číslo účtu: 772 559 293/0300
Identifikační číslo - IČO 45333009
Daňové identifikační číslo - DIČ CZ 45333009
Hlavní dokumenty Sbírka listin
Rozpočet Rozpočet 2021

Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu        k informacím, v platném znění

Získání informace je možné na níže uvedené adrese ústně, písemně, elektronickou poštou a faxem:


Náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 153
fax: 377 672 145
e-mail: vlastimil.stehlik@zzspk.cz

Opravné prostředky ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Proti rozhodnutí ZZS PK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předloží ZZS PK spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze prostřednictvím:

Asistentka náměstka ředitele pro zdravotní péči

Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 168
fax: 377 672 145
email: tereza.slamova@zzspk.cz

Bližší informace k podání zde.

Přehled nejdůležitějších předpisů Předpisy a zákony ke stažení
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
  Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
  Nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady k náhledu
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Výroční zpráva 2018 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2019 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2020

„Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím“

Žádost o informace o odměnách zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZSPk“)

Dne 26.7.2017 byla ZZSPK doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž prostřednictvím žadatel žádal ZZSPK o tyto konkrétní informace:

1. Částka rozdaná na mimořádné odměny za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 a 2016 a první dvě čtvrtletí roku 2017 pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

2. Jak velký obnos z těchto mimořádných odměn byl v jednotlivých výše vyjmenovaných čtvrtletích rozdán těmto členům vedení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje: ředitel, jeho náměstci, primářka, vedoucí lékaři oblastí a vedoucí útvaru ředitele.“

 

K položeným otázkám bylo sděleno:

1. částky rozdané v daném čtvrtletí na mimořádné odměny zaměstnancům ZZSPk jsou 1.Q 2015 = 0 Kč, 2.Q 2015 = 3.302.980,- Kč, 3.Q 2015 = 63.000,- Kč, 4.Q 2015 = 5.339.602,- Kč, 1.Q 2016 = 169.250,- Kč, 2.Q 2016 =1.468.550,- Kč, 3.Q 2016 = 252.100,- Kč, 4.Q 2015 = 292.000,- Kč, 1.Q 2017 = 364.110,- Kč, 2.Q 2017 = 721.450,- Kč

2. Pro poskytnutí těchto informací nejsou splněny hned tři podmínky, jež jsou vymezeny pod písmeny a) až c) bodu 125 odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16. Z tohoto důvodu není možné předmětné části žadatelovy žádosti vyhovět, a povinný subjekt (ZZSPk) tak byl nucen v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnout o odmítnutí této části žadatelovy žádosti.

 

Dne 9.8.2018 byla ZZSPK doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žadatel žádal o poskytnutí částek celkových nákladů ZZSPK za roky 2017 a 2016, které byly vynaloženy za právní služby externím advokátům a advokátním kancelářím:
K této žádosti bylo sděleno:
rok 2017: náklady bez DPH = 330 250 Kč, náklady včetně DPH = 399 625 Kč
rok 2016: náklady bez DPH = 340 181 Kč, náklady včetně DPH = 411 642 Kč

Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby, vždy pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života.

Jedná se především o stavy tyto stavy a situace:

 • porucha dechu a vědomí
 • poruchy krevního oběhu, velká krevní ztráta
 • dopravní nehody
 • úrazy

Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažnosti stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňové linky 155 jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.

Záchranná služba v Domažlicích zahájila svoji činnost v roce 1988 pod křídly domažlické nemocnice.

Celý článek

 Výjezdové stanoviště záchranné služby ve Stříbře bylo původně zřízeno OÚ Tachov a bylo přičleněno pod nemocnici v Plané u M.L., kde již bylo výjezdové stanoviště záchranné služby pro celý okres Tachov.

Celý článek

Historie ZZS Klatovy se datuje od roku 1976, kdy svoji činnost zahájila rychlá zdravotnická pomoc. Sloužilo se denně od 7.00 do 15.30 včetně sobot, nedělí a svátků. Službu konali lékaři ARO, interny a chirurgie. K dispozici byla Škoda 1203. Po této době fungovala pouze pohotovostní služba. Od roku 1983 působila rychlá zdravotnická pomoc nepřetržitě. V roce 1986 tvořil vozový park vůz Latvia. Lékaři ARO sloužili ve všední dny od 7.00 do 15.30.

Celý článek

 Novodobá historie přednemocniční neodkladné péče se začala psát nejen na Plzeňsku v roce 1993, kdy legislativní normou vzniklo v ČR 14 Územních středisek záchranné služby řízených přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR.V Plzni se zdravotnická záchranná služba vymanila k datu 1.1. 1993 ze struktur Fakultní nemocnice Plzeň a přesídlila z hlavního areálu ve FN Bory do prostor dopravní zdravotnické služby v ulici Edvarda Beneše č. 19. Zde působila v pronajatém objektu ve dvou samostatně stojících budovách následujících 20 let.

 Do 31. 12. 2002 v Západočeském kraji působilo Územní středisko záchranné služby Plzeň a 9 okresních zdravotnických záchranných služeb. Zřizovatelem ÚSZS bylo zmíněné MZ ČR, zřizovatelem okresních ZZS pak příslušné okresní úřady. K 1. 1. 2003 došlo k reformě státní správy a zániku okresních úřadů. Na území bývalého Západočeského kraje vznikly 2 územněsprávní celky - Plzeňský a Karlovarský kraj. Karlovarský kraj v současné době zahrnuje 3 bývalé okresy - Karlovy Vary, Cheb a Sokolov (zde se vytvořilo samostatné ÚSZS), a Plzeňský kraj zahrnuje 7 bývalých okresů - Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Tachov, Rokycany, Domažlice a Klatovy.

 K 1. 5. 2003 vznikla ZZS Pk (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje), jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje, a to jako nástupnická organizace bývalé ÚSZS Plzeň. Podle vytvořené koncepce došlo k postupné integraci bývalých okresních ZZS se ZZS Pk v jednu organizaci, jako první zanikly okresní záchranné služby okresů Plzeň - sever a Tachov (2003), jako poslední naopak OZZS Domažlice a Klatovy (2005). Zdravotnická záchranná služba má nyní charakter služby garantované státem a spravované prostřednictvím samosprávných krajů. Podobně, jako v ostatních krajích ČR, je ZZS Pk příspěvkovou organizací zřizovanou krajským úřadem.

 Dalším mezníkem ZZS Pk se stává září roku 2013, kdy krajští záchranáři získávají konečně vlastní objekt a stěhují se do novostavby na Klatovské tř. 200i v Plzni. Realizace nového sídla stála 105 mil. korun včetně DPH a byla kompletně financována Plzeňským krajem. Generálním zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav a.s. Stavba byla realizována podle projektu, který zpracoval Ateliér Penta v.o.s. z Jihlavy. Výstavba byla zahájena v srpnu roku 2012 a hotová budova byla předána uživateli na konci června 2013. Zdravotnické operační středisko, kam směřují veškeré hovory vedené na tísňové lince 155 z celého Plzeňského kraje, se do nových prostor přestěhovalo o rok později. Zároveň získalo celou řadu nejmodernějších technologií a stalo se jedním z nejlépe vybavených ZOS v rámci celého Česka.

 ZZS Pk v současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pomocí 23 vlastních výjezdových základen, další dvě provozují smluvní partneři (VZ Přeštice a Plzeň Wenzigova ul.). V jedné směně působí v našem kraji v nepřetržitém provozu 46 výjezdových skupin:

 • Oblast Plzeň - město: Bory - Klatovská tř., Lochotín - Lidická ul., Koterov - U seřadiště, Doubravka - Ke Sv. Jiří, Střed - Wenzigova ul.
 • Oblast Venkov: Kralovice, Manětín, Rokycany, Radnice, Vlčice, Nepomuk, Stod, Přeštice
 • Oblast Západ: Tachov, Planá, Bor, Stříbro, Konstantinovy Lázně, Domažlice, Bělá nad Radbuzou
 • Oblast Klatovy: Klatovy, Nýrsko, Železná Ruda, Sušice, Horažďovice, Modrava
 • Letecká záchranná služba je společně v Plzeňském a Karlovarském kraji provozována Armádou České republiky (vojenský útvar 4128 Líně). O jejím nasazení rozhodují Zdravotnická operační střediska ZZS Pk a ZZS KVk.