Nabízené komerční služby

Komerční služby patří mezi vedlejší činnosti ZZSPK, a proto jsou oceněny smluvními cenami s přiměřeným ziskem a s příslušnou sazbou DPH. Fakturovaný čas se počítá nástupem posádky, a to 15 min. před určeným časem akce, které posádka využívá k přípravě vozidla a opět 15 min. po návratu na základnu, které využije k odstavení vozidla. Do celkového času je započten i čas potřebný na dopravu na místo konání akce a zpět.

ZZSPk nabízí: zdravotnická asistence, komerční doprava a studijní praxe pro studenty se zdravotním zaměřením.

Zdravotnická asistence

ZZS PK zabezpečuje zdravotnickou asistenci při kulturních, sportovních a společenských akcích nebo převoz nepojištěného pacienta. Na základě předběžných dohod s odběrateli lze poskytnout:

 a) asistenci posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) ve složení:

  • lékař,
  • střední zdravotnický pracovník,
  • řidič-záchranář

b) asistenci posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení:

  • střední zdravotnický pracovník,
  • řidič-záchranář

Dle požadavků odběratele zdravotnické asistence je možné jiné složení posádky, vždy však minimálně ve složení podle bodu b).

Komerční doprava

ZZS PK zabezpečuje komerční dopravu. Komerční doprava zajišťuje přívoz a odvoz příslužeb zaměstnanců nemocnic, dále zajišťuje návštěvní službu privátním praktickým lékařům.

Studijní praxe, školení

ZZS PK umožňuje studijní praxi studentům škol se zdravotním zaměřením. Jestliže ZZS PK nemá uzavřenou smlouvu se školou, sepíše dohodu o studijní praxi se studentem.

Základní ustanovení

Směrnice o komerčních službách je sestavena na základě vymezení předmětu hlavní činnosti ve zřizovací listině a dále dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění novel.