Povinně zveřejňované informace

Název Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Plzeňský kraj. Jejím hlavním účelem je poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

Sbírka listin

Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Úřední hodiny pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
Telefonní čísla ZZSPK Plzeň         377 672 107
Fax Ředitel - 377 672 145
ZOS - 377 672 181
Adresa internetové stránky www.zzspk.cz
Elektronická adresa podatelny info@zzspk.cz
ID datové schránky 5uimvsq
Případné platby lze poukázat ČSOB
Číslo účtu: 772 559 293/0300
Identifikační číslo - IČO 45333009
Daňové identifikační číslo - DIČ CZ 45333009
Hlavní dokumenty Sbírka listin
Rozpočet Rozpočet 2022

Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu        k informacím, v platném znění

Získání informace je možné na níže uvedené adrese ústně, písemně, elektronickou poštou a faxem:


Náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 116
fax: 377 672 145
e-mail: petrajana.vachalova@zzspk.cz

Opravné prostředky ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Proti rozhodnutí ZZS PK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předloží ZZS PK spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

e-mail: dpo@zzspk.cz
Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze prostřednictvím:

Asistentka náměstka ředitele pro zdravotní péči

Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 168
fax: 377 672 145
email: veronika.kuklova@zzspk.cz

Bližší informace k podání zde.

Přehled nejdůležitějších předpisů Předpisy a zákony ke stažení
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
  Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
  Nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady k náhledu
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Výroční zpráva 2018 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2019 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

„Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím“

Za roky 2019 a 2020 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona.

 

Dne 1.12.2021 byla podána žádost o informaci ohledně škodních událostí zaměstnanců ZZSPK v r. 2020. Po výzvě k upřesnění dotazu a zaplacení min. částky za zpracování informace se již tazatel neozval.

 

Dne 3.12.2021 byla podána žádost o následující informaci:

  1. Poskytovala Vaše organizace zaměstnancům v období 2019 až 2021 příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění se spořící složkou uzavřené Vašimi zaměstnanci? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.
  2. V případě kladné odpovědi žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s pojišťovnou):
  1. kolik takových příspěvků jste průměrně poskytli v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
  2. kolik průměrně činila výše příspěvku zaměstnavatele v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
  3. měli zaměstnanci pobírající příspěvek zaměstnavatele na pojistné smlouvy, ve kterémkoli okamžiku období 2019 až 2021,  povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

 Na tuto žádost byla dne 6.12.2021 zdarma podána informace:

  1. Ano, v období 2019, 2020 a 2021 poskytovala naše organizace zaměstnancům příspěvek na soukromé životní pojištění.
  1. V letech 2019, 2020 a 2021 jsme poskytli průměrně čtyři takové příspěvky.
  2. Výše příspěvku jednotlivým zaměstnancům v těchto letech činila průměrně 6.000 Kč/ rok.
  3. Ano, všichni zaměstnanci, kterým se příspěvek poskytl, si přispívají minimálně stejnou nebo vyšší částkou.