Povinně zveřejňované informace


Název Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Plzeňský kraj. Jejím hlavním účelem je poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

Sbírka listin

Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Úřední hodiny pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
Telefonní čísla ZZSPK Plzeň         377 672 107
Fax Ředitel - 377 672 145
ZOS - 377 672 181
Adresa internetové stránky www.zzspk.cz
Elektronická adresa podatelny info@zzspk.cz
ID datové schránky 5uimvsq
Případné platby lze poukázat ČSOB
Číslo účtu: 772 559 293/0300
Identifikační číslo - IČO 45333009
Daňové identifikační číslo - DIČ CZ 45333009
Hlavní dokumenty Sbírka listin
Rozpočet Rozpočet 2021

Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu        k informacím, v platném znění

Získání informace je možné na níže uvedené adrese ústně, písemně, elektronickou poštou a faxem:


Náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 153
fax: 377 672 145
e-mail: vlastimil.stehlik@zzspk.cz

Opravné prostředky ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Proti rozhodnutí ZZS PK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předloží ZZS PK spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze prostřednictvím:

Asistentka náměstka ředitele pro zdravotní péči

Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 168
fax: 377 672 145
email: tereza.slamova@zzspk.cz

Bližší informace k podání zde.

Přehled nejdůležitějších předpisů Předpisy a zákony ke stažení
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
  Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
  Nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady k náhledu
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Výroční zpráva 2018 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2019 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2020

„Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím“

Žádost o informace o odměnách zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZSPk“)

Dne 26.7.2017 byla ZZSPK doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž prostřednictvím žadatel žádal ZZSPK o tyto konkrétní informace:

1. Částka rozdaná na mimořádné odměny za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 a 2016 a první dvě čtvrtletí roku 2017 pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

2. Jak velký obnos z těchto mimořádných odměn byl v jednotlivých výše vyjmenovaných čtvrtletích rozdán těmto členům vedení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje: ředitel, jeho náměstci, primářka, vedoucí lékaři oblastí a vedoucí útvaru ředitele.“

 

K položeným otázkám bylo sděleno:

1. částky rozdané v daném čtvrtletí na mimořádné odměny zaměstnancům ZZSPk jsou 1.Q 2015 = 0 Kč, 2.Q 2015 = 3.302.980,- Kč, 3.Q 2015 = 63.000,- Kč, 4.Q 2015 = 5.339.602,- Kč, 1.Q 2016 = 169.250,- Kč, 2.Q 2016 =1.468.550,- Kč, 3.Q 2016 = 252.100,- Kč, 4.Q 2015 = 292.000,- Kč, 1.Q 2017 = 364.110,- Kč, 2.Q 2017 = 721.450,- Kč

2. Pro poskytnutí těchto informací nejsou splněny hned tři podmínky, jež jsou vymezeny pod písmeny a) až c) bodu 125 odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16. Z tohoto důvodu není možné předmětné části žadatelovy žádosti vyhovět, a povinný subjekt (ZZSPk) tak byl nucen v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnout o odmítnutí této části žadatelovy žádosti.

 

Dne 9.8.2018 byla ZZSPK doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žadatel žádal o poskytnutí částek celkových nákladů ZZSPK za roky 2017 a 2016, které byly vynaloženy za právní služby externím advokátům a advokátním kancelářím:
K této žádosti bylo sděleno:
rok 2017: náklady bez DPH = 330 250 Kč, náklady včetně DPH = 399 625 Kč
rok 2016: náklady bez DPH = 340 181 Kč, náklady včetně DPH = 411 642 Kč