Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje podporuje výzkumy studentů v rámci jejich závěrečných prací. Chápeme, že získání jistého objemu informací je nezbytným předpokladem pro pozitivní posudek a úspěšné obhájení práce.
 Na druhou stranu musíme upozornit, že počet studentů každoročně zakončující studia v ČR související s přednemocniční péčí se pohybuje ve stovkách. Pokud by se každý tento student obrátil na všechny záchranné služby s časově významným úkolem, náš provoz by byl tímto zásadně zatížen a na to, bohužel, nemáme kapacitu. Nemáme legislativně danou povinnost zpracovávat informace pro studenty. Výše uvedenými řádky vysvětlujeme a omlouváme poněkud striktní pravidla, kterými se naše organizace při poskytování dat řídí.
 Pro komunikaci se studenty je určený výhradně Email. Na žádosti odeslané poštou nebo doručené osobně nebudeme reagovat.
 Naše organizace má pro komunikaci se studenty určeného tzv. pověřeného zaměstnance. Je jím MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. S veškerými požadavkami a žádostmi se obracejte výhradně na něj. Email jiri.ruzicka@zzspk.cz . Vaše žádosti odeslané komukoliv jinému se mohou ztratit. Žádosti se vyřizují ve vlnách, s 1-2 týdenním intervalem.
 Nejjednodušší způsob získání informací je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, zkoumající jejich názory. Rozesíláme výhradně pouze elektronické dotazníky vytvořené v nějakém on-line systému (tj. rozesíláme odkazy na on-line dotazníky). Neakceptujeme papírové formuláře ani jejich scany. Dotazník nesmí obsahovat žádné otázky citlivé povahy nebo umožňující poškodit dobré jméno naší organizace. Dotazník nesmí být rozsáhlý, neakceptujeme dotazníky blížící se 50ti otázkám. K dotazníkovému šetření není třeba souhlas s Žádostí o poskytnutí dat.

 Další možností získání dat je výběr z následujícího:
- statistická data z provozu ZZS k poskytování PNP
- informace k metodice poskytování PNP
- informace ke zdravotnickému vybavení
- informace k vybavení a k řešení mimořádných událostí
- informace k ekonomickým údajům
- informace k vozovému parku
- poslech hovorů a relací netísňové povahy.

 Poskytnutí výše uvedených údajů nesmí být pro naše zaměstnance časově náročné, vzhledem k výše uvedenému. Poskytnutí údajů je možné pouze na základě schválené Źádosti o poskytnutí dat – viz odkaz zde níže. Součástí žádosti musí být potvrzení o studiu, s výjimkou studentů FZS ZČU, kteří jsou naší organizaci osobně známí. Tato žádost je posouzena vedením organizace, zamítnuta může být i při překročení našich kapacitních možností, např. náporem několika stejných žádostí na výzkum v jedné věci. V případě schválení žádosti zásadně neposkytujeme žádné naše vnitřní předpisy či jiné materiály Emailem nebo v kopii. Umožňujeme pouze nahlédnutí do nich, za přítomnosti některého z našich zaměstnanců.
 Zdravotnické záchranná služba zásadně neumožňuje nahlížení do archivu zdravotnické dokumentace. Archiv je veden elektronicky a realizace nahlédnutí by byl nepřípustný nápor na naše IT. Studenti mohou získat data z dokumentace jednoduchým způsobem – svou účastí na výjezdech, v rámci své praxe, kde si mohou vést poznámky, samozřejmě při zachování platné legislativy.
 Pověřený zaměstnanec může udělit výjimku z výše uvedených pravidel. Výjimka ale musí být odůvodněná, např. přímým zájmem naší organizace na konkrétním výzkumu. Tento přímý zájem musí být deklarovaný, např. vedením ZZS. Na udělení výjimky není nárok.
 Vzdělávací instituce (škola) většinou vyžaduje souhlas ZZS s předmětným výzkumem jako přílohu práce. Formát tohoto souhlasu není nikde legislativně ukotven. S naší partnerskou školou – Fakultou zdravotnických studií při ZČU je dohodnuto, že postačující souhlas je Emailová komunikace studenta s pověřeným zaměstnancem. Tuto komunikaci student vytiskne a do své práce přiloží. Vyzýváme i ostatní školy, aby považovali takovou formu souhlasu za postačující. Pokud škola trvá na oficiálně potvrzeném originálu svého původního formuláře, toto potvrzení je možné vydat v kanceláři vedení ZZS v pracovní dny. Vydává ho Ing. Vlastimil Stehlík, vydání je třeba předem domluvit na vlastimil.stehlik@zzspk.cz . Pevně věříme, že žádných dalších forem udílení souhlasů netřeba.
 Apelujeme na všechny studenty ČR, potažmo na jejich školitele, aby zvážili rozesílání svých požadavků všem členům IZS v ČR a podobně. Prosíme, obracejte se primárně na blízké ZZS, kam jste chodili na praxi a rozložte tak tlak, který výzkum vyvolává.

 Přejeme všem úspěšnou obhajobu.

Za ZZSPK MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., pověřený zaměstnanec
jiri.ruzicka@zzspk.cz

odkaz – formulář Žádost o poskytnutí podkladů pro zpracování kvalifikační práce

ZZSPK umožňuje vykonávat OP/stáž na výjezdových základnách obvykle těmto žadatelům:

• lékařům v rámci předatestační přípravy lékařů,
• studentům vysokých škol v oboru zdravotnický záchranář,
• studentům specializačního studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů,
• frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
• příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci,
nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se OP/stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZSPK uzavřenou dohodu.

Stáže probíhají ve výjezdových skupinách v osmihodinových
a dvanáctihodinových směnách dle vzájemné dohody. OP/stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZSPK (pokud není smluvně ujednáno jinak).
OP/stáž na pracovištích je možno vykonat na základě zaslané písemné žádosti.
Kontakt: hlavní sestra Mgr. Jana Průchová, e-mail - jana.pruchova@zzspk.cz

V žádosti uvádějte prosím následující údaje:
• objednatel,
• účastník OP/stáže,
• místo výkonu odborné praxe (výjezdová základna ZZSPK),
• termín odborné praxe,
• rozsah odborné praxe v dnech/hodinách.

OP/stáž na operačním středisku je možno vykonat na základě zaslané písemné žádosti.
Kontakt: Vedoucí zdravotnického operačního střediska - PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M., e-mail – antonin.pojeta@zzspk.cz

Po schválení požadavku na zajištění OP/stáže ze strany ZZSPK budete vyzváni k sepsání smlouvy.

OP/stáž si domlouvejte s dostatečným předstihem (cca měsíc před nástupem)
v případě kratší doby Vám nemusí být praxe umožněna.


 

 K 1.červnu 2003 se datuje počátek novodobé Zdravotnické záchranné služby v Tachově, kdy po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní (r. 2002) byla budově tachovské polikliniky zřízena výjezdová základna skupiny RZP.

Celý článek

KDO JE FIRST RESPONDER (FR)?


V tomto případě se jedná o dobrovolníka neboli poskytovatele první pomoci, který je automaticky osloven dispečerským softwarem zdravotnického operačního střediska (ZOS) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) v případě život ohrožujících stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu. Dobrovolník je vyškolen lektory vzdělávacího výcvikového střediska (VVS) nebo úspěšně absolvoval certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady (ERC) v poskytování neodkladné resuscitace. Oslovování a následné aktivování je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace O2 SOS.

 

JAK APLIKACE O2 SOS FUNGUJE?


Systém automaticky na žádost ZOS vyhledává dobrovolníka/FR nacházejícího se v okolí události s život ohrožujícím stavem. Pokud se dobrovolník rozhodne výzvu přijmout, aplikace jej automaticky začne navigovat k pacientovi. Zároveň ZOS zaznamená přijmutí výzvy dobrovolníkem a o blížící se pomoci podává zprávu volajícímu na tísňovou linku.

 

FR SE MŮŽETE STÁT I VY!

 • Máte chuť, odhodlání i odvahu, umíte zachovat chladnou hlavu a rychle se rozhodovat ve vypjaté situaci?
 • Chcete se naučit něco nového a stát se platným členem řetězce přežití?
 • Myslíte, že jste schopen/a poskytnout první pomoc postiženému do příjezdu profesionálních výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, u kterého došlo k náhlému selhání základních životních funkcí?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zaregistrujte se na webové adrese fr.zzspk.cz

Výběr vhodných uchazečů již musíte ponechat na nás, ale možná to budete Vy, kdo bude mezi těmi, kteří budou moci touto formou pomáhat.

Na stránkách fr.zzspk.cz naleznete také aktuální informace o připravovaných kurzech pro FR pořádané ZZS PK.

ZZS Pk v současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pomocí 23 výjezdových základen (VZ) (stav ke dni 17. 10. 2017).

Celý článek

Každý výjezdový vůz je vybaven kompletně k poskytování neodkladné přednemocniční péče.

Celý článek

V součastné době, po sloučení všech VZ plzeňského kraje, flotila obsahuje celkem 112 vozidel RLP a RZP.

Celý článek

 • 16.10.2017 

Evropský den záchrany života 2017

Tisková zpráva 

Fotogalerie z Kids Save Lives 2017 - ZDE

Video z Kids Save Lives 2017

video

 

 • 18.10.2016

Kids Save Lives 2016

Video z Kids Save Lives 2016

video1

 

Historie přednemocniční neodkladné péče (PNP) se v krajském městě Plzeň začala v pravém slova smyslu odvíjet na jaře roku 1974. Do té doby byla dostupnost "PNP" v Plzni nedostatečná a technicky nedokonalá.

Celý článek

Úvodem něco málo z historie naší oblasti – ZZSPS byla ustanovena k 1. 1. 1993. Měla 2 stanoviště – a to v budově bývalé polikliniky PS v Plzni Skrétově ulici a v budově LDN v Kralovicích. Sloužilo se v režimu nepřetržitého provozu po dvanáctihodinových směnách.

Celý článek

V roce 1993 se začala psát historie ZZS Vlčice, kde díky MUDr.Michalu Marečkovi lékaři LZS Líně a partě nadšenců vznikla Záchranná služba v Blovicích na poliklinice pod křídly Nemocnice Stod, která se v roce 1995 přestěhovala do nových prostor penzionu ve Vlčicích, kde sídlí dodnes.

Celý článek

Okres Rokycany byl po Praze a Brnu prvním okresem v republice, ve kterém jezdily vozy rychlé pomoci a to od roku 1963.Od samého počátku byla ZS součástí ARO OÚNZ Rokycany.

Celý článek

Aktuálně hledáme:

 • pracovníky pro práci na operačním středisku

POŽADUJEME:
- chuť učit se novým věcem
- ochota kontinuálně pracovat na rozvoji osobnostních dovedností
- vůle pracovat v nově sestaveném mladém progresivním týmu
- kladný vztah k informačním a komunikačním technologiím
- výborné komunikační dovednosti
- znalost cizího jazyka na komunikační úrovni výhodou

ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ:
S výhodou je vzdělání v oboru:
- zdravotnický záchranář, všeobecná sestra pro intenzivní péči, absolvování kurzu operačního řízení ve zdravotnictví

nebo také:
- všeobecné sestry, zdravotnické asistenty či praktické sestry s praxí ve zdravotnickém zařízení
- absolventi oboru zdravotnický záchranář bez povinné praxe ve zdravotnickém zařízení

NABÍZÍME PRÁCI:
- v dynamickém a progresivně se vyvíjejícím úzce specializovaném medicínském oboru
- v multigeneračním zkušeném kolektivu
- v moderním prostředí informačních a komunikačních technologií
- nadstandardní platové ohodnocení
- s možností postgraduálního vzdělávání a kariérního růstu

Nabízíme možnost nezávazného pohovoru a seznámení s prací na operačním středisku formou krátké stáže a pohovoru s vedoucími pracovníky.

Své strukturované CV zasílejte hlavní sestře ZZS PK, paní Mgr. Janě Průchové na adresu jana.pruchova@zzspk.cz

 

Výjezdové středisko Stod ZZSPk vzniklo k 1.4.1994 založením ZS Plzeň-jih společně s výjezdovým střediskerm Blovice jako součást nemocnice s poliklinikou Stod.

Celý článek

Název Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Plzeňský kraj. Jejím hlavním účelem je poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

Sbírka listin

Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň
Úřední hodiny pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
Telefonní čísla ZZSPK Plzeň         377 672 107
Fax Ředitel - 377 672 145
ZOS - 377 672 181
Adresa internetové stránky www.zzspk.cz
Elektronická adresa podatelny info@zzspk.cz
ID datové schránky 5uimvsq
Případné platby lze poukázat ČSOB
Číslo účtu: 772 559 293/0300
Identifikační číslo - IČO 45333009
Daňové identifikační číslo - DIČ CZ 45333009
Hlavní dokumenty Sbírka listin
Rozpočet Rozpočet 2022

Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu        k informacím, v platném znění

Získání informace je možné na níže uvedené adrese ústně, písemně, elektronickou poštou a faxem:


Náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz
Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 116
fax: 377 672 145
e-mail: petrajana.vachalova@zzspk.cz

Opravné prostředky ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Proti rozhodnutí ZZS PK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předloží ZZS PK spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

e-mail: dpo@zzspk.cz
Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze prostřednictvím:

Asistentka náměstka ředitele pro zdravotní péči

Klatovská 2960/200i
301 00 Plzeň

tel.: 377 672 168
fax: 377 672 145
email: veronika.kuklova@zzspk.cz

Bližší informace k podání zde.

Přehled nejdůležitějších předpisů Předpisy a zákony ke stažení
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
  Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
  Nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady k náhledu
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím

Výroční zpráva 2018 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2019 dostupná ve sbírce listin

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

„Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu k informacím“

Za roky 2019 a 2020 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona.

 

Dne 1.12.2021 byla podána žádost o informaci ohledně škodních událostí zaměstnanců ZZSPK v r. 2020. Po výzvě k upřesnění dotazu a zaplacení min. částky za zpracování informace se již tazatel neozval.

 

Dne 3.12.2021 byla podána žádost o následující informaci:

 1. Poskytovala Vaše organizace zaměstnancům v období 2019 až 2021 příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění se spořící složkou uzavřené Vašimi zaměstnanci? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.
 2. V případě kladné odpovědi žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s pojišťovnou):
 1. kolik takových příspěvků jste průměrně poskytli v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 2. kolik průměrně činila výše příspěvku zaměstnavatele v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 3. měli zaměstnanci pobírající příspěvek zaměstnavatele na pojistné smlouvy, ve kterémkoli okamžiku období 2019 až 2021,  povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

 Na tuto žádost byla dne 6.12.2021 zdarma podána informace:

 1. Ano, v období 2019, 2020 a 2021 poskytovala naše organizace zaměstnancům příspěvek na soukromé životní pojištění.
 1. V letech 2019, 2020 a 2021 jsme poskytli průměrně čtyři takové příspěvky.
 2. Výše příspěvku jednotlivým zaměstnancům v těchto letech činila průměrně 6.000 Kč/ rok.
 3. Ano, všichni zaměstnanci, kterým se příspěvek poskytl, si přispívají minimálně stejnou nebo vyšší částkou.
   

Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby, vždy pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života.

Jedná se především o stavy tyto stavy a situace:

 • porucha dechu a vědomí
 • poruchy krevního oběhu, velká krevní ztráta
 • dopravní nehody
 • úrazy

Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažnosti stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňové linky 155 jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.

Záchranná služba v Domažlicích zahájila svoji činnost v roce 1988 pod křídly domažlické nemocnice.

Celý článek