Získání dat pro závěrečné práce

 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje podporuje výzkumy studentů v rámci jejich závěrečných prací. Chápeme, že získání jistého objemu informací je nezbytným předpokladem pro pozitivní posudek a úspěšné obhájení práce.
 Na druhou stranu musíme upozornit, že počet studentů každoročně zakončující studia v ČR související s přednemocniční péčí se pohybuje ve stovkách. Pokud by se každý tento student obrátil na všechny záchranné služby s časově významným úkolem, náš provoz by byl tímto zásadně zatížen a na to, bohužel, nemáme kapacitu. Nemáme legislativně danou povinnost zpracovávat informace pro studenty. Výše uvedenými řádky vysvětlujeme a omlouváme poněkud striktní pravidla, kterými se naše organizace při poskytování dat řídí.
 Pro komunikaci se studenty je určený výhradně Email. Na žádosti odeslané poštou nebo doručené osobně nebudeme reagovat.
 Naše organizace má pro komunikaci se studenty určeného tzv. pověřeného zaměstnance. Je jím MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. S veškerými požadavkami a žádostmi se obracejte výhradně na něj. Email jiri.ruzicka@zzspk.cz . Vaše žádosti odeslané komukoliv jinému se mohou ztratit. Žádosti se vyřizují ve vlnách, s 1-2 týdenním intervalem.
 Nejjednodušší způsob získání informací je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, zkoumající jejich názory. Rozesíláme výhradně pouze elektronické dotazníky vytvořené v nějakém on-line systému (tj. rozesíláme odkazy na on-line dotazníky). Neakceptujeme papírové formuláře ani jejich scany. Dotazník nesmí obsahovat žádné otázky citlivé povahy nebo umožňující poškodit dobré jméno naší organizace. Dotazník nesmí být rozsáhlý, neakceptujeme dotazníky blížící se 50ti otázkám. K dotazníkovému šetření není třeba souhlas s Žádostí o poskytnutí dat.

 Další možností získání dat je výběr z následujícího:
- statistická data z provozu ZZS k poskytování PNP
- informace k metodice poskytování PNP
- informace ke zdravotnickému vybavení
- informace k vybavení a k řešení mimořádných událostí
- informace k ekonomickým údajům
- informace k vozovému parku
- poslech hovorů a relací netísňové povahy.

 Poskytnutí výše uvedených údajů nesmí být pro naše zaměstnance časově náročné, vzhledem k výše uvedenému. Poskytnutí údajů je možné pouze na základě schválené Źádosti o poskytnutí dat – viz odkaz zde níže. Součástí žádosti musí být potvrzení o studiu, s výjimkou studentů FZS ZČU, kteří jsou naší organizaci osobně známí. Tato žádost je posouzena vedením organizace, zamítnuta může být i při překročení našich kapacitních možností, např. náporem několika stejných žádostí na výzkum v jedné věci. V případě schválení žádosti zásadně neposkytujeme žádné naše vnitřní předpisy či jiné materiály Emailem nebo v kopii. Umožňujeme pouze nahlédnutí do nich, za přítomnosti některého z našich zaměstnanců.
 Zdravotnické záchranná služba zásadně neumožňuje nahlížení do archivu zdravotnické dokumentace. Archiv je veden elektronicky a realizace nahlédnutí by byl nepřípustný nápor na naše IT. Studenti mohou získat data z dokumentace jednoduchým způsobem – svou účastí na výjezdech, v rámci své praxe, kde si mohou vést poznámky, samozřejmě při zachování platné legislativy.
 Pověřený zaměstnanec může udělit výjimku z výše uvedených pravidel. Výjimka ale musí být odůvodněná, např. přímým zájmem naší organizace na konkrétním výzkumu. Tento přímý zájem musí být deklarovaný, např. vedením ZZS. Na udělení výjimky není nárok.
 Vzdělávací instituce (škola) většinou vyžaduje souhlas ZZS s předmětným výzkumem jako přílohu práce. Formát tohoto souhlasu není nikde legislativně ukotven. S naší partnerskou školou – Fakultou zdravotnických studií při ZČU je dohodnuto, že postačující souhlas je Emailová komunikace studenta s pověřeným zaměstnancem. Tuto komunikaci student vytiskne a do své práce přiloží. Vyzýváme i ostatní školy, aby považovali takovou formu souhlasu za postačující. Pokud škola trvá na oficiálně potvrzeném originálu svého původního formuláře, toto potvrzení je možné vydat v kanceláři vedení ZZS v pracovní dny. Vydává ho Ing. Vlastimil Stehlík, vydání je třeba předem domluvit na vlastimil.stehlik@zzspk.cz . Pevně věříme, že žádných dalších forem udílení souhlasů netřeba.
 Apelujeme na všechny studenty ČR, potažmo na jejich školitele, aby zvážili rozesílání svých požadavků všem členům IZS v ČR a podobně. Prosíme, obracejte se primárně na blízké ZZS, kam jste chodili na praxi a rozložte tak tlak, který výzkum vyvolává.

 Přejeme všem úspěšnou obhajobu.

Za ZZSPK MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., pověřený zaměstnanec
jiri.ruzicka@zzspk.cz

odkaz – formulář Žádost o poskytnutí podkladů pro zpracování kvalifikační práce

Napište nám