Aktuálně 2023

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), byl s účinností od 1. 8. 2023 přijat zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Smyslem Zákona je ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací. Vytvoří se takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí tak ochraně veřejného zájmu.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále také jen "ZZSPK") jako povinný subjekt na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám.

Oznámení podle Zákona je možné podat kromě prostřednictvím VOS ZZSPK také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel ZZSPK určil příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti:

Ing. Petru Janu Váchalovou (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 377 672 116, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně
a) elektronicky na zabezpečenou e-mailovou adresu: oznameni@zzspk.cz
b) v listinné podobě zaslat na adresu: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská třída 2960/200i, 30100 Plzeň a obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně
Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:
a) telefonicky na telefonním čísle + 420 377 672 116
b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:
pondělí a středa: od 08:00 hodin do 12:00 hodin

Oznámení musí obsahovat:
a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; údaje se neověřují a má se za to, že jsou správné,
b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa,
c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, tj. má znaky trestného činu či znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje tento Zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie,
d) případně výslovný požadavek, aby příslušná osoba o přijetí oznámení oznamovatele nevyrozumívala

Při podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osobu, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.