Projekt přeshraniční spolupráce ZZS

O projektu přeshraniční spolupráce

ETZ              EU

Projekt

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Dne 1.7. 2016 započalo řešení mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, který bude mít významný dopad jak pro obyvatelstvo česko-bavorského pohraničí, tak všech osob, které se v této oblasti rekreují, pracují či jen touto oblastí projíždí.

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020.

Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.
Přes to, že ČR a Bavorsko má již více než 25 let otevřené hranice a oboustranná spolupráce založená na příslušné legislativě probíhá v jiných oborech již roky, otázka spolupráce příhraničních záchranných zdravotnických služeb není doposud vyřešena. K řešení právě tohoto problému má přispět zmiňovaný projekt, na jehož přípravě se dlouhodobě spolupracovalo. První myšlenky vznikly na 1. Německo-české akademii o záchranné službě, která se konala v Regensburgu 17. - 18. 11. 2011 a od té doby se jednak diskutovaly různé aspekty budoucího společného projektu a jednak se intenzivně hledaly zdroje jeho financování. Postupně také vykrystalizovali klíčoví partneři budoucího projektu, a to Bavorský červený kříž , Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPK), Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity (FZS PK) a Technická vysoká škola v Deggendorfu. Během r. 2015, kdy již bylo známo, že bude vyhlášena výzva k podávání projektů v rámci EÚS – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, se definitivně rozeběhly přípravné práce na projektu.
Koordinátorem přípravy celého projektu se stala Fakulta zdravotnických studií ZČU, která bude v rámci řešení projektu také koordinovat aktivity české strany a zároveň bude garantovat plnění vybraných klíčových aktivit.
Klíčovým subjektem za českou stranu je ale samozřejmě Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, která bude hlavním partnerem Bavorského červeného kříže.
V rámci projektu se bude řešit celkem 9 pracovních balíčků, které směřují k dosažení hlavního cíle, kterým je dosažení rutinní přeshraniční spolupráce, transfer vědomostí, odstraňování jazykové bariéry a společná příprava strategií pro vytvoření a běh moderní a potřeby obyvatelstva maximálně respektující záchranné služby.

K významným dílčím cílům projektu pak patří:

Analýza konkrétních překážek a následné zpracování návrhů jejich odstraňování v oblastech legislativy, práva, technického vybavení, komunikace a logistiky.

Vytvoření koordinačního a kompetenčního centra ve Furth im Wald, které bude koordinovat česko-bavorskou spolupráci při řešení cílů dlouhodobě, tedy nejen v rámci projektu. Zde se budou shromažďovat a ve spolupráci s partnery analyzovat veškerá data potřebná k řešení cílů a odtud odkud pak půjdou konkrétní návrhy příslušným legislativním a vládním strukturám.

Vzdělávání a další vzdělávání studentů na univerzitách, studentů odborných škol a zaměstnanců zúčastněných záchranných složek, zahrnujících i výměnné odborné stáže, přispěje vysokou měrou ke zlepšení spolupráce, ale také ke zvýšení kvalifikací a zlepšení komunikace v rozdílných jazycích. Výsledkem bude vysoká kvalita a jednotnost péče o pacienta při přeshraničních zásazích.


Praktickým a pro účely dosažení cílů projektu nezbytným prostředkem přípravy všech složek záchranných systémů jsou cvičení událostí s výskytem zraněných či zdravotně postižených osob a to včetně mimořádných událostí s hromadným výskytem zraněných, na kterých se nejlépe ukáže jak potřeba vzájemné spolupráce, tak i problémy s tím spojené. Taková cvičení umožní zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace. Proto byla do projektu naplánována právě tato činnost, která se zároveň stane podstatným zdrojem informací pro analytické cíle projektu.
Součástí projektu tedy budou jak operativní tak i taktická cvičení s tím, že tíhu jejich organizace ponese hlavně ZZSPK, která disponuje dlouholetými zkušenostmi, školenými silami i kvalitními prostředky, které jsou pro potřeby cvičení zcela nezbytné.
Operativní cvičení se liší od taktického cvičení tím, že se mimořádné situace nacvičují teoreticky. Cvičení probíhá v učebnách, kde se za přítomnosti zkušených profesionálů nacvičují a analyzují postupy při řešení situací, které již dříve nastaly, či jsou jen hypotetické. V rámci těchto cvičení se řeší hlavně taktika a strategie řízení potřeb zdrojů a prostředků. Tato cvičení slouží také jako příprava na taktická cvičení a samozřejmě jsou i cenným zdrojem informací pro analytickou část projektu. Tato teoretická cvičení však nemohou nahradit taktická, tedy reálná cvičení, která prověřují funkčnost všech složek v praxi. V rámci projektu je naplánováno uspořádání 4 operativních cvičení, střídavě na bavorské a české straně.
Na rozdíl od operativního cvičení probíhá taktické v terénu za použití reálných osob, prostředků a zdrojů. Tématem cvičení může být např. hromadné postižení zdraví při neštěstí či katastrofě (např. srážky vlaků, výbuch plynu ve velkém bytovém domě, pád letadla), teroristickém útoku, při akutně vzniklé rozsáhlé epidemii nebo zdravotnické zabezpečení v rámci migrační krize atd. Zdravotnické záchranné služby v příhraničních oblastech nedisponují takovou taktickou silou jako v centrech (např. Deggendorf či Plzeň) a tak využití přeshraniční spolupráce při těchto zásazích je takřka nezbytné, což se ukázalo při nedávném vlakovém neštěstí v blízkosti německo-rakouských hranic. Taktické cvičení se záchrannými složkami sousedního státu pomůže odstranit nedostatky v komunikaci, pochopit postupy zahraniční záchranné složky a seznámit se s jejími možnostmi a materiálním vybavením. Dalším, velmi významným cílem taktických cvičení je získání cenných informací pro analytickou část projektu. V rámci projektu jsou naplánována 2 taktická cvičení, jedno na české straně, jedno na bavorské. Hlavním realizátorem druhého taktického cvičení bude BRK, hlavním realizátorem prvního taktického cvičení bude ZZSPK. V praxi však bude příprava cvičení i vlastní cvičení probíhat za maximální spoluúčasti obou stran.

Fakulta zdravotnických studií ZČU bude zajišťovat vzdělávací a výzkumné stránky projektu, které mají sloužit k dlouhodobé udržitelnosti cílů projektu.
FZS bude zajišťovat pořádání seminářů, školení a tréninků, které budou podporovat či navazovat na jiné aktivity projektu. Tyto vzdělávací akce budou zaměřené na vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností v různých oblastech zdravotnické, záchranářské, legislativní a operativní problematiky. Vzdělávací proces bude probíhat na české straně na FZS ZČU, na bavorské straně pak bude využito možností Technické vysoké školy v Deggendorfu a nově vznikajícího Kompetenčního a poradenského centra ve Furthu. Zkušenosti a vědomosti takto získané pak budou transferovány do systematického vzdělávacího procesu studentů záchranářství či zaměstnanců záchranných služeb, což významně přispěje ke zkvalitnění a dlouhodobé udržitelnosti vzájemné přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.
Semináře budou zaměřené na vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností v různých oblastech zdravotnické, záchranářské, legislativní a operativní problematiky. Takové akce se budou konat v závislosti na potřebách, které vyplynou z běhu projektu či průběžných analýz.
Frekventanti výměnných stáží budou před absolvováním stáži instruováni o programu, náplni a specificích stáže u partnerů. Součástí školení stážistů bude také absolvování tréninkových dní ve středisku Svět záchranářů Karlovy Vary. Vzhledem k obecné potřebě znalosti jazyka druhé strany, tak i k plánované potřebě vybavit centrální operační střediska v Plzni a na bavorské straně záchranáři školenými pro práci v cizím jazyce, bude jak pro záchranáře, tak pro studenty, kteří se zúčastní stáží, zajišťována jazyková průprava.
V rámci projektu bude na FZS instalován simulátor sanitního vozu, který bude do detailu identický s vybavením a kompozicí moderní reálné sanitky. Využití simulátoru při výuce významně zkvalitní a zefektivní přípravu záchranářů. Simulátor je určen pro vzdělávání a trénink nejen studentů ale též záchranářů obou zúčastněných stran.

Cenná data, získaná při všech aktivitách projektu pak budou Fakultou zdravotnických studií i Technickou univerzitou v Deggendorfu v rámci jejich výzkumu dále zpracována a analyzována za účelem dalšího zefektivnění činností vlastních záchranných služeb tak i vzdělávacího procesu potřebného pro tuto oblast.
Výzkumná část projektu byla oběma stranami od počátku v projektu významně akcentována právě pro zásadní přínos v rámci dlouhodobé udržitelnosti a hlavně rozvoje a zkvalitňování činnosti spolupracujících záchranných služeb.

Posledním, ale rozhodně významným a důležitým přínosem projektu je to, že bude sloužit jako pilot, od kterého se bude odvíjet spolupráce záchranných služeb i v jiných příhraničních oblastech, z čehož v konečném důsledku budou trvale profitovat obyvatelé obou stran hranic, což je hlavním smyslem projektu.


   

Napište nám